Czas na zmiany

01.05.2017 – 31.10.2018 – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób zakrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością (42 osoby) i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powiatów województwa łódzkiego (pabianickiego, m. Łodzi oraz zgierskiego) poprzeć realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program  aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Główne zadania

  • określenie ścieżki reintegracji
  • poradnictwo psychologiczne
  • warsztaty integracji społeczno-zawodowej
  • szkolenia ITC
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Wszystkie powyższe działania przyczynią się konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zdiagnozowane zostaną indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnemu doradztwu uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne, wzrosną kompetencje społeczne, uczestnicy zyskają zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.