Powiedz tak aktywności III

01.04.2021 – 30.06.2022 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Spółka z o.o. realizuje projekt, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna 18 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze powiatów: m. Łódź, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego.

Zadania w ramach realizacji projektu ukierunkowane na aktywizację:

 • Społeczną:
  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
  • poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej,
  • szkolenia z podstaw obsługi komputera,
 • zawodową:
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

 • Efektywność społeczna na poziomie 50% w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami oraz w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Efektywności zatrudnieniowej:
  • na poziomie 12% w odniesieniu do Osób z Niepełnosprawnościami
  • na poziomie 90% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

nr RPLD.09.01.01-10-B074/20

Wartość projektu: 266 054,96 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 239 449,46 zł

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF)