Powiedz TAK aktywności

01.10.2018 – 30.09.2019 –Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. (Lider projektu) w partnerstwie z HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak s.c. realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób (min. 10 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski) poprzez realizację w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zadania w ramach realizacji projektu:

 • Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej
 • Wsparcie specjalistyczne: profilaktyka uzależnień, psychoterapia
 • Szkolenia z kompetencji kluczowych
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Przewidywane rezultaty realizacji projektu:

 • Min. 34% uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu
 • Min. 70% uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • Min. 56% uczestników będzie aktywnie poszukiwać pracy po opuszczeniu programu
 • Min. 22% uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 425.622,10 zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 404.340,99 zł

Harmonogram realizacji wsparcia dla uczestników projektu (PDF 407KB)