Powrót do życia

01.04.2017 – 31.03.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest reintegracja  zawodowa poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowej oraz reintegracja społeczna poprzez wzrost motywacji do przeprowadzenia zmian u 60 osób w wieku 18-67 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  osób bezrobotnych  z trzecim profilem zamieszkujących obszar woj. łódzkiego – dokładnie obszar ŁOM. Projekt w szczególności swymi działaniami obejmuje osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotne z III profilem, bez kwalifikacji zawodowych. Głównym działaniem w ramach projektu jest świadczenie zindywidualizowanych usług aktywnej integracji społecznej i zawodowej, na podstawie wcześniej przeprowadzonego Indywidualnego Planu Działania.

W ramach wsparcia realizowane będą  następujące zadania:

  1. Poradnictwo zawodowe,
  2. Poradnictwo psychologiczne,
  3. Warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy,
  4. Kurs komputerowy,
  5. Kursy zawodowe,
  6. Staże zawodowe po ukończonych szkoleniach.

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uzyskają uczestnicy zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.