Twoja droga do aktywności

01.01.2018 – 30.04.2019 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest  reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy z powiatów województwa  łódzkiego (pabianickiego, m. Łodzi i zgierskiego) poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

GŁÓWNE ZADANIA:

  • Określenie ścieżki reintegracji
  • Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe
  • Warsztaty integracji społeczno-zawodowej
  • Szkolenia z podstaw obsługi komputera
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe dla 60% uczestników
  • Pośrednictwo pracy

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uzyskają uczestnicy zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki praktykom. Dzięki temu projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego.