Włączeni do życia

01.03.2016 – 31.08.2017 – Projekt „Włączeni do życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zleconego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Celem projektu jest reintegracja zawodowa poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz reintegracja społeczna poprzez wzrost motywacji do przeprowadzenia zmian.

ADRESACI:

60 osób, w tym 28 mężczyzn i 32 kobiety, w wieku produkcyjnym (18-64 rok życia), zamieszkujące obszar województwa łódzkiego, w szczególności z powiatu pabianickiego i zgierskiego.

KRYTERIA PRZYJĘCIA – osoby:

 • po zakończonej terapii odwykowej, na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji;
 • z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, na podstawie stosownych dokumentów od uczestnika;
 • bez żadnych kwalifikacji zawodowych lub posiadające zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe;
 • korzystających z Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • długotrwale bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zagrożone uzależnieniem od używek;

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • poradnictwo zawodowe (zwrot kosztów dojazdu);
 • poradnictwo psychologiczne (zwrot kosztów dojazdu);
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy (materiały szkoleniowe, obiad+ poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe);
 • grupa wsparcia (zwrot kosztów dojazdu);
 • kurs komputerowy (materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe);
 • kursy zawodowe – wybierają uczestnicy (zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe);
 • staże zawodowe po ukończonych szkoleniach – 4 miesięczne (zwrot kosztów dojazdu, stypendium stażowe).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

HARMONOGRAM – I GRUPA:

OKRES REALIZACJI RODZAJ DZIAŁANIA
Od 01.03.2016 – w sposób ciągły Rekrutacja
04.04.2016 – 02.05.2016 Poradnictwo zawodowe
Od 04.04.2016 w sposób ciągły Poradnictwo psychologiczne
04.05.2016 do 20.05.2015 Warsztaty interpersonalne i z zakresu technik poszukiwania pracy
23.05.2016 do 07.06.2016 Kurs komputerowy
Czerwiec – sierpień 2016 Szkolenia zawodowe
Sierpień – grudzień 2016 Staże zawodowe

HARMONOGRAM – II GRUPA:

OKRES REALIZACJI RODZAJ DZIAŁANIA
Od 01.03.2016 – w sposób ciągły Rekrutacja
16.05.2016 do 21.06.2016 Poradnictwo zawodowe
Od 16.05.2016 – w sposób ciągły Poradnictwo psychologiczne
22.06.2016 do 08.07.2016 Warsztaty interpersonalne i z zakresu technik poszukiwania pracy
11.07.2016 do 22.07.2016 Kurs komputerowy
Lipiec – wrzesień 2016 Szkolenia zawodowe
Wrzesień 2016 – styczeń 2017 Staże zawodowe

BIURO PROJEKTU: Więckowskiego 62, Łódź

TELEFON: 42 630 27 27